زمینی

 کلیه محمولات دربست و گروپاژی از اروپا و کشورهای CIS بوسیله کامیونهای ایرانی و ترک
 حمل کالاهای حجیم
 حمل با کامیون های یخچال دار

 

 

Copyright © 2011 Chalak Bar Co.LTD. All Rights Reserved . Design by Ecomiran